El model de finançament del servei de subhasta electrònica requerirà de la participació econòmica d’aquestes institucions per tal de col·laborar en el finançament dels costos derivats. En aquest sentit la Comissió Executiva del Consorci AOC ha aprovat el següent preu públic (per subhasta electrònica realitzada tenint en compte un import fix més un import variable):

– Import fix: 83,00 euros

– Import variable: 2% de l’estalvi generat (Diferència entre el preu inicial de licitació i el preu final d’adjudicació).

L’import variable cobreix tasques d’assessorament, suport, formació i altres en el procés de subhasta, variables en funció de la seva complexitat.

No obstant s’estableix un topall màxim de 1.000,00 euros per subhasta al concepte d’import variable, independentment de l’import de l’estalvi obtingut.

Tots els preus indicats estan expressats sense IVA.

En tot cas, aquest servei no tindrà cap cost ni repercussió econòmica en aquelles empreses licitadores que participin o siguin adjudicatàries de les subhastes. Això facilita l’assoliment dels objectius de millora de la concurrència i d’optimització de les ofertes econòmiques que les empreses licitadores presentin en el procés de subhasta electrònica, millorant així l’eficiència dels serveis públics als que aquests processos estan associats.